Blog Post

Smartphones Purmerend? Gewoonvanwegemythen!

Het is het juiste moment om allemythen over uw smartphones tewissen. Ruimtehoudenvoor de reparaties; smartphones reparatie in Amsterdam is het besteverzekerdbijLCSmartphones.

  1. MYTHE 1: De telefoon mag niet ‘s nachtswordenopgeladen. WAARHEID: Technologie is slim enweetdusdat de batterij van je telefoon al vol is enstoptautomatisch het opladen van je telefoon. Ditvereistgeenenkelevorm van reparatievooruwtelefoon.
  1. MYTHE 2: De telefoon is superveiligbijeenopenbareoplaadpoort. WAARHEID: Eenopenbarepoortkanuwinformatie in gevaarbrengen. Het is niethetzelfdeals je lamp in de muursteken. “Hackers hebbenmogelijktoegangtotalles in je telefoon: e-mails, teksten, foto’senmeer. Als u uwtelefoonbatterijvaak in het openbaarmoetopladen, is eendraagbareopladereenveelveiligereoptie.
  1. MYTHE 3: Eennieuwetelefoonmoetvolledigwordenopgeladenvoordatdezewordtgebruikt. WAARHEID: Als de nieuwetelefoonnietvolledig is opgeladen; het belemmertecht de langelevensduur van uw smartphones niet. De enigeredenwaarom de detailhandelaren / fabrikanten met dit punt komen, is; het geefteenblijvendeindrukomdat het nieuweapparaatlangwerktals het volledig is opgeladenvóórgebruik.
  1. MYTHE 4: Bespaar geld met eenandereoplader WAARHEID: Houd u aan de door de fabrikantgecertificeerdeopladers, omdatgoedkopereopladers de neiginghebben om de batterij van uwtelefoontebederven. De schommeling van de spanning wordt de belangrijksteredenvooruwniet-gecertificeerdelader om uwtelefoontebeschadigen. Smartphones Reparatie in Amsterdam is goedals het gaat om onderhoud, maar we biedenook de bestemanier om uw smartphones tereparerenenmaximaal geld tebesparenvooronzeconsumenten.
  1. MYTHE 5: Het heeftgeen zin om ‘uitwerpen’ teraken WAARHEID: De optievooruitwerpenwordtalleengegeven om uwbestandentebeschermentegenbeschadiging. Als u uwtelefoonverwijdertzonder de optie EJECT teselecteren, kanuw computer of het apparaatwaarop de telefoon was aangeslotenookbeschadigdraken.